Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Vozíky a kočárky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, INT (dle pole OME) na Poukaz.
U všech typů vozíků je nutné vždy na žádance a Poukazu (v jeho části Druh a označení pomůcky) uvést šíři sedu.

Pojišťovna hradí:

Kočárek zdravotní včetně příslušenství – maximálně 1 kus za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík mechanický včetně příslušenství – maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím maximálně 1 kus za 7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim Pojišťovny – symbol S5 v poli OME.

Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím maximálně 1 kus za 7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim Pojišťovny – symbol S5 v poli OME.

Uživatel elektrického vozíku se účastní silničního provozu jako chodec. Elektrický vozík, hrazený z veřejného zdravotního pojištění, musí být seřízen na max. rychlost 6 km/ hod.

Vozík speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení - maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných Pojišťovnou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %, podléhá schválení revizním lékařem.

Rukavice kožené pro vozíčkáře na mechanickém vozíku – maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,- Kč.

Úhrada příslušenství vozíků Pojišťovnou ve výši 100% se vztahuje na další potřebné příslušenství nad základní provedení. V případě indikace příslušenství nad rámec základního vybavení u nového vozíku pojišťovna hradí cenu rozdílovou.

Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK.
Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení.

Elektrické vozíky jsou ZP se symbolem Z a R (tzn. ZP zapůjčované) předepisované smluvním lékařem specialistou (REH, ORT, NEU, INT) na Poukaz (doklad VZP – 13/2009 – Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) po předchozím schválení úhrady revizním lékařem

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům a podmínkou pro zapůjčení elektrického vozíku s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění je schopnost pojištěnce bezpečně jej samostatně ovládat při splnění následujících kritérií:
1) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.
2) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.).
3) Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce.

Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:
1) Lékař specialista (REH, ORT, NEU, INT) smluvního zdravotnického zařízení (SZZ) předloží příslušnému reviznímu lékaři řádně vyplněnou Žádanku o schválení (povolení) – doklad VZP – 21/2006, s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce, specifikace elektrického vozíku dle platného Úhradového katalogu VZP ČR a klinického zdůvodnění typu požadovaného elektrického vozíku (totéž platí i pro žádost o schválení úhrady příslušenství elektrického vozíku).
2) Jako přílohu žádanky dle bodu 1) předepisující lékař předloží vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku ve všech jeho částech včetně:
· U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
· V případě indikace elektrického vozíku dle bodu2) je nutné přiložit stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy.
· Oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit elektrický vozík.
· V závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno, zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu.
3) Kompletní podkladové materiály dle bodu 1) – 2) předá revizní lékař (RL) územně příslušný žádajícímu smluvnímu ZZ příslušnému krajskému (KRL) nebo jím pověřenému reviznímu lékaři k rozhodnutí o úhradě. RL je zodpovědný za kompletnost a formální správnost předaných materiálů (v případě nekompletnosti zajistí doplnění podkladů žádosti SZZ).
4) Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištěnce na úhradu nového elektrického vozíku z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o nový ZP je nutné přiložit technické posouzení stávajícího elektrického vozíku servisní organizací včetně vyřazovacího protokolu, který je podkladem pro vyjádření revizního technika (RT) o oprávněnosti vyřazení elektrického vozíku. Technické posouzení jak ze strany dodavatele, tak ze strany RT, jehož výsledky jsou uvedeny ve vyřazovacím protokolu s vyjádřením RT, jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí KRL o úhradě.
5) Přednost má zapůjčení repasovaného elektrického vozíku (v souladu s písm. d) § 11 a odst. 11) § 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění.
6) Schvalování úhrady elektrických vozíků z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně odvolacího řízení podléhá režimu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v podmínkách VZP ČR (výdajová část).

Opravy
Pojišťovna hradí 90 %, podléhá schválení revizního lékaře.
V případě, že u kódů 0000275, 0000269, 0005245, 0135299 cena opravy přesáhne:
· u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč,
· u elektrických vozíků částku 10.000,- Kč,
· u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč,
je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací zahrne dodavatel do ceny opravy.
Kód 0003592 a 0135300 – před schválením Poukazu revizním lékařem musí servisní firma předložit věcnou a cenovou specifikaci úpravy.
Kód 0039938 výdej cirkulovaných vozíků, týká se vozíků, u kterých skončila výroba – tento kód lze použít pouze u vozíku, který je v majetku zdravotní pojišťovny a byl poprvé zapůjčen pojištěnci jako nový zdravotnický prostředek.


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.