Používáme soubory cookies

Naše stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies (česky koláčky, sušenky) jsou malé textové soubory dat, které se při prohlížení stránek ukládají na Váš počítač.

Slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, přizpůsobení se Vašim preferencím, statistice návštěvnosti stránek a připomenutí se Vám na portálech našich partnerů.

V souborech cookie nejsou uloženy Vaše osobní údaje. Ukládají se pouze anonymní identifikátory.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY


Preskripční omezení, popis, indikační omezení a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

U všech typů vozíků je nutné vždy na žádance a Poukazu (v jeho části Druh a označení pomůcky) uvést šíři sedu.

Při preskripci aktivního mechanického vozíku je za vysoce aktivního dospělého uživatele považován pacient s poruchou mobility, se zachovanou funkcí obou horních končetin dostatečnou pro ovládání mechanického vozíku v interiéru i exteriéru po celý den (zaměstnání, vzdělávání, péče o rodinu a zdraví, volnočasové aktivity).

Příslušenství k vozíkům – cirkulace příslušenství vozíku se řídí dle vlastnictví vozíku

Uživatel elektrického vozíku se účastní silničního provozu jako chodec. Elektrický vozík, hrazený z veřejného zdravotního pojištění, musí být seřízen na max. rychlost 6 km/ hod.

Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:

1) Lékař příslušné odbornosti smluvního zdravotnického zařízení (SZZ) předloží příslušné zdravotní pojišťovně řádně vyplněnou Žádanku o schválení (povolení) s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce, specifikace elektrického vozíku dle platného Úhradového katalogu a klinického zdůvodnění typu požadovaného elektrického vozíku (totéž platí i pro žádost o schválení úhrady příslušenství elektrického vozíku).

2) Jako přílohu žádanky dle bodu 1) předepisující lékař předloží vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku ve všech jeho částech včetně:
U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. V případě indikace elektrického vozíku - postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým interním onemocněním je nutné přiložit stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy.
Oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit elektrický vozík.
• V závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno, zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu.
• Řádně vyplněný zaměřovací protokol včetně podpisu klienta a technika, který elektrický vozík zaměřil

3) Kompletní podkladové materiály dle bodu 1) – 2) předá revizní lékař (RL) územně příslušný žádajícímu smluvnímu ZZ k centrálnímu posouzení o úhradě.
RL je zodpovědný za kompletnost a formální správnost předaných materiálů (v případě nekompletnosti zajistí doplnění podkladů žádosti SZZ).

4) Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištěnce na úhradu nového elektrického vozíku z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o nový ZP je nutné přiložit technické posouzení stávajícího elektrického vozíku servisní organizací včetně vyřazovacího protokolu, který je podkladem pro vyjádření revizního technika (RT) o oprávněnosti vyřazení elektrického vozíku. Technické posouzení jak ze strany dodavatele, tak ze strany RT, jehož výsledky jsou uvedeny ve vyřazovacím protokolu s vyjádřením RT, jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí zdravotní pojišťovny o úhradě.

5) Přednost má zapůjčení repasovaného elektrického vozíku.

6) Schvalování úhrady elektrických vozíků z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně odvolacího řízení podléhá režimu dle zákona č. 48/1997 Sb.

K žádosti o úhradu elektropohonů je nezbytné předkládat:
1) žádanku o schválení (povolení) s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce
2) jako přílohu žádanky předepisující lékař předloží
a. u pohonů, které nejsou v plně automatickém režimu (pohon snižuje/ulehčuje vynaloženou svalovou námahu) - svalový test.
b. u pohonů, které umožňují plně automatický režim (v tomto režimu ovládání srovnatelné s EIV) vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku, respektive svalový test, oční vyšetření, psychologické/psychiatrické vyšetření s explicitním vyjádřením k samostatnému bezpečnému ovládání klientem (důvodem je možnost plně automatického režimu).

Opravy, úpravy
Servisní firma před schválením Poukazu zdravotní pojišťovnou předkládá věcnou a cenovou specifikaci.

U oprav invalidních vozíků specifikaci předkládá pouze v případě, že cena opravy přesáhne:
• u mechanických vozíků částku 3 000,-Kč
• u elektrických vozíků částku 10 000,-Kč
• u mechanických částí elektrických vozíků částku 3 000,-Kč

U oprav necirkulovaných vozíků ve vlastnictví pojištěnce předkládá servisní firma věcnou a cenovou specifikaci vždy.
Výdej cirkulovaných ZP, které již byly cirkulovány, ale nebyly přeohlášeny – tyto kódy může předepsat lékař příslušné odbornosti dle zákona č. 48/1997 Sb.

Jedná se o tyto kódy:
0136492 – výdej cirkulovaných mechanických vozíků
0136493 – výdej cirkulovaných elektrických vozíků
0136494 – výdej cirkulovaných polohovacích zařízení pro sezení
0136495 – výdej cirkulovaných polohovacích zařízení vertikalizačních
0136496 – výdej cirkulovaných elektricky polohovacích lůžek
0136497 – výdej cirkulovaných elektricky polohovacích dětských lůžek
0136498 – výdej cirkulovaných vanových zvedáků
0136499 – výdej cirkulovaných pojízdných zvedáků

Spolehlivá firma 2024 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2023 Spolehlivá firma 2022 Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.