Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Vozíky a kočárky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, INT (dle pole OME) na Poukaz. U všech typů vozíků je nutné vždy na žádance a Poukazu (v jeho části Druh a označení pomůcky) uvést šíři sedu.

Pojišťovna hradí:
Kočárek zdravotní včetně příslušenství – maximálně 1 kus za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík mechanický včetně příslušenství – maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím maximálně 1 kus za 7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim Pojišťovny – symbol S5 v poli OME.

Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím maximálně 1 kus za 7 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim Pojišťovny – symbol S5 v poli OME.

Uživatel elektrického vozíku se účastní silničního provozu jako chodec. Elektrický vozík, hrazený z veřejného zdravotního pojištění, musí být seřízen na max. rychlost 6 km/ hod.

Vozík speciální s ohledem na míru a závažnost zdravotního postižení - maximálně 1 kus za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.

Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných Pojišťovnou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %, podléhá schválení revizním lékařem.

Rukavice kožené pro vozíčkáře na mechanickém vozíku – maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,- Kč.

Úhrada příslušenství vozíků Pojišťovnou ve výši 100% se vztahuje na další potřebné příslušenství nad základní provedení. V případě indikace příslušenství nad rámec základního vybavení u nového vozíku pojišťovna hradí cenu rozdílovou.

Mechanické vozíky pro trvalé použití jsou indikovány u postižení obou DK, které neumožňuje pojištěnci samostatnou lokomoci při zachované funkční schopnosti HK.
Při postižení jedné DK mohou být mechanické vozíky indikovány jako pomůcka dočasná s vyznačením počtu měsíců potřebných k dalšímu medicínskému řešení.

Elektrické vozíky jsou ZP se symbolem Z a R (tzn. ZP zapůjčované) předepisované smluvním lékařem specialistou (REH, ORT, NEU, INT) na Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku po předchozím schválení úhrady revizním lékařem VZP ČR.

Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům a podmínkou pro zapůjčení elektrického vozíku s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění je schopnost pojištěnce bezpečně jej samostatně ovládat při splnění následujících kritérií:

1) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.
2) Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým interním onemocněním (nutno doložit stanoviskem příslušného odborného lékaře včetně výsledků dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy).
3) Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí mechanického nebo elektrického vozíku i na chodce.

Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:
1) Lékař specialista (REH, ORT, NEU, INT) smluvního zdravotnického zařízení (SZZ) předloží příslušnému reviznímu lékaři řádně vyplněnou Žádanku o schválení (povolení) s uvedením podrobné epikrízy onemocnění pojištěnce, specifikace elektrického vozíku dle platného Úhradového katalogu VZP ČR a klinického zdůvodnění typu požadovaného elektrického vozíku (totéž platí i pro žádost o schválení úhrady příslušenství elektrického vozíku).
2) Jako přílohu žádanky dle bodu 1) předepisující lékař předloží vyplněný Formulář k přidělení elektrického vozíku ve všech jeho částech včetně:
· U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i ostatních účastníků silničního provozu v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
· V případě indikace elektrického vozíku dle bodu 2) je nutné přiložit stanovisko příslušného odborného lékaře včetně výsledků vyšetření dokládajících rozsah a závažnost postižení, např. zátěžové testy.
· Oční vyšetření, které je součástí žádosti, musí být zaměřeno na schopnost řídit elektrický vozík.
· V závěru psychologického/psychiatrického vyšetření musí být výslovně uvedeno, zda je pojištěnec schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu.
3) Kompletní podkladové materiály dle bodu 1) – 2) předá revizní lékař (RL) územně příslušný žádajícímu smluvnímu ZZ k centrálnímu posouzení o úhradě.
RL je zodpovědný za kompletnost a formální správnost předaných materiálů (v případě nekompletnosti zajistí doplnění podkladů žádosti SZZ).
4) Po uplynutí užitné doby nevzniká automaticky nárok pojištěnce na úhradu nového elektrického vozíku z veřejného zdravotního pojištění. K žádosti o nový ZP je nutné přiložit technické posouzení stávajícího elektrického vozíku servisní organizací včetně vyřazovacího protokolu, který je podkladem pro vyjádření revizního technika (RT) o oprávněnosti vyřazení elektrického vozíku. Technické posouzení jak ze strany dodavatele, tak ze strany RT, jehož výsledky jsou uvedeny ve vyřazovacím protokolu s vyjádřením RT, jsou nezbytným podkladem pro rozhodnutí RL o úhradě.
5) Přednost má zapůjčení repasovaného elektrického vozíku.
6) Schvalování úhrady elektrických vozíků z prostředků veřejného zdravotního pojištění včetně odvolacího řízení podléhá režimu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v podmínkách VZP ČR (výdajová část).

Opravy
Pojišťovna hradí 90 %, podléhá schválení revizního lékaře.
V případě, že u kódů 0000275, 0000269, 0005245, 0135299 cena opravy přesáhne:
· u mechanických vozíků a kočárků částku 3.000,- Kč,
· u elektrických vozíků částku 10.000,- Kč,
· u mechanických částí elektrických vozíků částku 3.000,- Kč,
je nutné, aby servisní firma před schválením Poukazu revizním lékařem předložila věcnou a cenovou specifikaci závady. Náklady spojené s případnou věcnou a cenovou specifikací zahrne dodavatel do ceny opravy.
Kód 0003592 a 0135300 – před schválením Poukazu revizním lékařem musí servisní firma předložit věcnou a cenovou specifikaci úpravy.
Kód 0039938 výdej cirkulovaných vozíků, týká se vozíků, u kterých skončila výroba – tento kód lze použít pouze u vozíku, který je v majetku zdravotní pojišťovny a byl poprvé zapůjčen pojištěnci jako nový zdravotnický prostředek.


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo Najdete nás na facebooku zpeliska logo
Sphere - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.