Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU


Preskripční omezení, popis, indikační omezení a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pojišťovna hradí proužky diagnostické na stanovení glukózy ZP (05.02.02.01) do maximální výše dle Úhradového katalogu:

UHR1 - předpis odborností DIA, PRL
- diabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky – 100 ks/1 rok
UHR2 - předpis odborností DIA za podmínek:
- diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky, inzulínem (do 2 dávek denně); nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie) – 400 ks/ 1 rok
- diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií (léčba inzulínovými pery nebo pumpou) – 1500 ks/ 1 rok;
- diabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství – 2500 ks/ 1 rok

Systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) v reálném čase se skládá ze senzorů, vysílače a přijímače. Přijímačem může být inzulínová pumpa, nebo samostatné zařízení.

U přístrojů pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) je zákonem stanoven roční úhradový limit, který se počítá vždy pro každý kalendářní rok jednotlivě. V prvním roce léčby je hrazena poměrná část odpovídající ročnímu úhradovému limitu. Při preskripci na přelomu kalendářních roků lze předepsat Poukaz na preskripci příslušného množství ZP s datem do 31. 12. daného roku a současně Poukaz na preskripci příslušného množství ZP s platností od 1. 1. následujícího roku (tato skutečnost musí být na Poukaze předepisujícím lékařem vyznačena).

Systémy pro kontinuální monitoraci u dospělých pacientů mohou předepisovat všechna diabetologická centra a pracoviště s osvědčením ČDS ČLS JEP, v případě dětí dětské diabetologické ambulance.

Při prvním předepsání úhradové skupiny 05.02.05.01 – senzory, vysílače a případně přijímače (přijímač není SMART zařízení), diabetolog vystaví tiskopis VZP 13/2019 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a současně vystaví tiskopis VZP 21/2013 Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčivého přípravku – ZP – ostatní, na kterou uvede obecný kód VZP zdravotnického prostředku 0142942 (SYSTÉM CGM - KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY), která podléhá schválení revizního lékaře.

Na Žádance budou dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů v platném znění (viz http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece) vyplněny veškeré údaje identifikující pojištěnce, zdravotnické zařízení a zdravotnický prostředek, který je předepsán.
c) Při prvním předepsání systému pro CGM
Na Žádanku se uvede
· obecný kód VZP zdravotnického prostředku 0142942 (systém pro CGM - kód pro oznámení začátku léčby) určený pro předání informace o zahájení léčby.
· Počet balení ZP – 999
V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní preskribující lékař tento text:
· „INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY SYSTÉMEM PRO CGM“ a uvede
· DATUM zahájení léčby, které bude shodné s datem vystavení Poukazu.

Takto vyplněná Žádanka bude odeslána na místně příslušné smluvní pracoviště VZP ČR.

Současně ošetřující lékař vyplní Poukaz, na kterém uvede
· kód konkrétního indikovaného ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP (veřejně dostupný na Internetu: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky),
· skutečně požadované množství a dále uvede, že byl:
· schválen RL do dd.mm.rrrr*, kde dd=den, mm=měsíc, rrrr=rok (tj. datum vystavení Žádanky).

d) Při druhém a dalším předepsání již lékař další žádanku o schválení (doklad 21/2013) nevyplňuje.

Systém pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring) se skládá
z přijímače a senzorů pro okamžité monitorování glukózy. Po dobu používání FGM lze
předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok
diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve. Nelze předepsat současně s glukometry
a glukometry pro stanovení ketolátek. Nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální
monitoraci glukózy (CGM).

Inzulínové pumpy

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z úhradové skupiny 05.03.03.02 je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z úhradové skupiny 05.03.03.01.
V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 05.03.03.03, je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 05.03.03.01 a 05.03.03.02.

Pojišťovna hradí náplasťovou inzulínovou pumpu (05.03.03.04) do maximální výše dle Úhradového katalogu:
UHR1 - úhrada pro 1. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu);
UHR2 - úhrada pro 2. – 4. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií);
Není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy.

zdravotnické potřeby Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.