Používáme soubory cookies

Naše stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies (česky koláčky, sušenky) jsou malé textové soubory dat, které se při prohlížení stránek ukládají na Váš počítač.

Slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, přizpůsobení se Vašim preferencím, statistice návštěvnosti stránek a připomenutí se Vám na portálech našich partnerů.

V souborech cookie nejsou uloženy Vaše osobní údaje. Ukládají se pouze anonymní identifikátory.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU


Preskripční omezení, popis, indikační omezení a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Pojišťovna hradí proužky diagnostické na stanovení glukózy ZP (05.02.02.01) do maximální výše dle Úhradového katalogu:

UHR1 - předpis odborností DIA; PRL; INT za podmínek:
- diabetes mellitus při léčbě perorálními antidiabetiky – 100 ks/1 rok

UHR2 - předpis odborností DIA;INT za podmínek:
- diabetes mellitus při léčbě inzulínem – 400 ks / 1 rok

UHR2 - předpis odborností DIA za podmínek:
- diabetes mellitus při léčbě injekčními neinzulínovými antidiabetiky, nediabetická hypoglykémie (inzulinom, dialýza, postprandiální hypoglykémie) – 400 ks/ 1 rok
- diabetes mellitus při léčbě intenzifikovanou inzulínovou terapií (léčba inzulínovými pery nebo pumpou) – 1500 ks/ 1 rok;
- diabetes mellitus do 18 let včetně; diabetes mellitus v těhotenství; nediabetická hypoglykémie (kongenitální hyperinzulinismus, dědičná metabolická porucha) u dětí do 10 let včetně – 2500 ks/ 1 rok

Systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) v reálném čase se skládá ze senzorů, vysílače a přijímače. Přijímačem může být inzulínová pumpa, nebo samostatné zařízení.

U přístrojů pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) je zákonem stanoven roční úhradový limit, který se počítá vždy pro každý kalendářní rok jednotlivě. V prvním roce léčby je hrazena poměrná část odpovídající ročnímu úhradovému limitu. Při preskripci na přelomu kalendářních roků lze předepsat Poukaz na preskripci příslušného množství ZP s datem do 31. 12. daného roku a současně Poukaz na preskripci příslušného množství ZP s platností od 1. 1. následujícího roku (tato skutečnost musí být na Poukaze předepisujícím lékařem vyznačena).

Systémy pro kontinuální monitoraci u dospělých pacientů mohou předepisovat všechna diabetologická centra a pracoviště s osvědčením ČDS ČLS JEP, v případě dětí dětské diabetologické ambulance.

Při prvním předepsání úhradové skupiny 05.02.05.01 – senzory, vysílače a případně přijímače (přijímač není SMART zařízení), diabetolog vystaví tiskopis VZP 13/2022 Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku a současně vystaví tiskopis VZP 21/2013 Žádanka o schválení (povolení) výkonu – léčivého přípravku – ZP – ostatní, na kterou uvede obecný kód VZP zdravotnického prostředku 0142942 (SYSTÉM CGM - KÓD PRO OZNÁMENÍ ZAČÁTKU LÉČBY), která podléhá schválení zdravotní pojišťovnou.

Na Žádance budou dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů v platném znění (viz http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece) vyplněny veškeré údaje identifikující pojištěnce, zdravotnické zařízení a zdravotnický prostředek, který je předepsán.
c) Při prvním předepsání systému pro CGM
Na Žádanku se uvede
obecný kód VZP zdravotnického prostředku 0142942 (systém pro CGM - kód pro oznámení začátku léčby) určený pro předání informace o zahájení léčby.
• Počet balení ZP – 999
V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní preskribující lékař tento text:
„INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY SYSTÉMEM PRO CGM“ a uvede
DATUM zahájení léčby, které bude shodné s datem vystavení Poukazu.

Takto vyplněná Žádanka bude odeslána na místně příslušné smluvní pracoviště VZP ČR.

Současně ošetřující lékař vyplní Poukaz, na kterém uvede
• kód konkrétního indikovaného ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP (veřejně dostupný na Internetu: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky),
• skutečně požadované množství a dále uvede, že byl:
schválen zdravotní pojišťovnou do dd.mm.rrrr *, kde dd=den, mm=měsíc, rrrr=rok (tj. datum vystavení Žádanky).

d) Při druhém a dalším předepsání již lékař další žádanku o schválení (doklad 21/2013) nevyplňuje.

Systém pro okamžitou monitoraci glukózy (FGM = Flash Glucose Monitoring) se skládá
z přijímače a senzorů pro okamžité monitorování glukózy. Po dobu používání FGM lze předepsat současně s max. 100 ks / 1 rok a u dětí do 18 let včetně max. 300 ks / 1 rok diagnostických proužků pro stanovení glukózy z krve. Nelze předepsat současně s glukometry a glukometry pro stanovení ketolátek. Nelze předepsat současně s přístroji pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM).

Inzulínové pumpy

V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z úhradové skupiny 05.03.03.02 je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z úhradové skupiny 05.03.03.01.
V případě, že je předepsána inzulínová pumpa z kategorie 05.03.03.03, je nutné, aby v žádosti o schválení bylo jednoznačné medicínsky zdůvodněno, proč nelze použít inzulínovou pumpu z kategorie 05.03.03.01 a 05.03.03.02.

Pojišťovna hradí náplasťovou inzulínovou pumpu (05.03.03.04) do maximální výše dle Úhradového katalogu:
UHR1 – úhrada pro 1. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií na 1 rok provozu);
UHR2 – úhrada pro 2. – 4. rok (včetně veškerého příslušenství a baterií);
Není možný souběh s jiným typem inzulínové pumpy.

Spolehlivá firma 2024 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2023 Spolehlivá firma 2022 Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.