Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ


Pomůcky respirační a inhalační předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti TRN, ALG, OTO, NEU, PED, S5dle typu ZP na Poukaz.

Pojišťovna hradí:
Aplikátor aerosolových přípravků–hrazeno maximálně 1 kus/2 roky, do výše 500,- Kč, u pojištěnců nad 18 let věku předpis podléhá schválení revizním lékařem
Inhalátor kompresorový–hrazeno maximálně 1 kus/5 let, do výše4 500,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Inhalátor ultrazvukový–hrazeno maximálně 1 kus/10 let, do výše4 500,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Prostředky pro aplikaci práškových inhalačních forem léčiv–předpis pouze na základě preskripčního omezení léčiva, hrazeno maximálně 1 kus/2 roky, do výše 300,- Kč.
Spirometr osobní – hrazeno maximálně 1 kus/3roky,dovýše do 300,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Nebulizátor k inhalátoru (nástavec) –hrazeno maximálně 1 kus/2 roky do výše 600,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Koncentrátor kyslíku–pomůcka je pojištěnci zapůjčována, podléhá schválení revizním lékařem. Poskytování je vázáno na smlouvu s Ústředím VZP.
Přístroj CPAP–pomůcka je pojištěnci zapůjčována, hrazeno maximálně 1 kus/10 let do výše 40.000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Přístroj BiPAP–pomůcka je pojištěnci zapůjčována, hrazeno maximálně 1 kus/10 let do výše 60.000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem

Rozdělení přístrojů skupiny 10 (pro léčbu syndromu spánkové apnoe a neinvazivní ventilační podporu)

1. CPAP – základní přístroj pro léčbu SAS (syndromu spánkové apnoe)
Indikační kritéria:
Pro pacienty s nižším tlakem (do 8 cm H2O),apnoe/hypopnoe index (AHI)?15, kteří dobře tolerují léčbu. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou a zaznamenávat minimálně délky každodenního používání přístroje, tak umožnit kontrolu compliance léčby. Při indikaci dalších technologií je nutné vždy vyloučit intoleranci způsobenou nevhodným výběrem masky (dobrá těsnost masky při léčbě) a doplnit výhřevný zvlhčovač.

2. CPAP s poklesem tlaku při výdechu
Indikační kritéria:
U nemocných na léčbě CPAP, AHI?15, kteří potřebují tlak CPAP vyšší než 8 cm H2O a již při titraci udávají horší toleranci léčby pro subjektivně pociťovaný vyšší tlak přístroje. Přístroj reaguje na pacientovo dýchání a při výdechu sníží tlak, čímž usnadní pacientovi snadněji vydechnout. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i další údaje jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, netěsnosti masky).

3. BiPAP S
Indikační kritéria:
Přístroj s nastavitelnými tlaky pro nádech a výdech, bez nutnosti záložní frekvence dýchání (pacient není ohrožený zástavou/omezením dechu z jiných než obstrukčních důvodů). Pro nemocné se syndromem spánkové apnoe s převahou obstrukčních apnoí s vysokými tlaky, nutnými pro odstranění respiračních událostí a prokázanou intolerancí léčby CPAP pro vysoké tlaky (u některých nemocných už při tlacích 10 cm H2O), u overlap syndromu – viz níže, pokud léčba vede k plné léčbě nemoci, AHI?15.
Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i dalšími údaji, jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, netěsnosti masky).

4. CPAP/BiPAP Auto titrační (APAP/ABPAP)
Indikační kritéria:
Přístroj umožňuje nastavit rozsah tlaku – APAP/tlaků – ABPAP a během noci reaguje na obstrukce v dýchacích cestách. Dle potřeby zvyšuje a snižuje tlak a pacient mnohem lépe snáší léčbu. Použití jen u těch nemocných, kdy při titraci je výborná tolerance léčby a následně při zkoušení výše uvedených technologií (2., 3.) nedosáhneme dobré tolerance a efektu léčby, dále u REM asociované obstrukční spánkové apnoe a apnoe vázané pouze na polohu na zádech – v těchto případech tento typ přístroje zvýší compliance, AHI?15. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i další údaje jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, CSR / Cheyne-Stokesovo dýchání /, RERA /probouzecí reakce /, netěsnosti masky).

5. BiPAP ST
Indikační kritéria:
Přístroj s nastavitelnými tlaky pro nádech a výdech a možností nastavit záložní frekvenci dýchání pro případ, že selže spontánní dýchání pacienta. Pro indikaci u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v kombinaci s OSAS (overlap syndrom). Tam, kde je výrazné omezení ventilace v důsledku CHOPN a nejen OSAS a při léčbě BiPAP S či CPAP nedojde k plné kompenzaci nemoci, AHI?15. Dále v případě centrálních apnoí s desaturacemi, které nejsou ovlivnitelné léčbou BiPAP S či CPAP. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i dalšími údaji jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, CSR, RERA, netěsnosti masky).

6. BiPAP adaptivní s objemovou podporou
Indikační kritéria:
Speciální přístroj s nastavitelnými tlaky pro nádech a výdech, možností nastavit záložní frekvenci dýchání pro případ, že selže spontánní dýchání pacienta a možností nastavení kompenzace dechového objemu (udržuje nastavený dechový objem vT po celou noc). Pro indikaci úzce limitované skupiny nemocných s hypoventilačním syndromem při obezitě, neuromuskulárních postiženích, restrikčních plicních onemocněních – např. deformity hrudníku apod. tam, kde je riziko, že během spánku nebudou zachovány potřebné dechové objemy a terapie přístrojem BiPAP ST nevedla k odstranění respiračních událostí a desaturací. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i dalšími údaji jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, CSR, RERA, netěsnosti masky).

7. BiPAP adaptivní se servoventilací
Indikační kritéria:
Speciální přístroj s nastavitelnými tlaky pro nádech a výdech, možností nastavit záložní frekvenci dýchání pro případ, že selže spontánní dýchání pacienta a umožňující změnu nastavených tlaků pro každý dechový cyklus pacienta (eliminuje tzv. Cheyne-Stokesovo neboli periodické dýchání). Opět pro indikaci úzce limitované skupiny nemocných s CSR a komplexní spánkovou apnoí, AHI?15. Přístroj by měl být vybaven interní pamětí nebo paměťovou kartou se záznamem nejen délky každodenního používání, ale i dalšími údaji jako jsou zbytkové události (AHI – s rozlišením na obstrukční a centrální, chrápání, omezení průtoku, CSR, RERA, netěsnosti masky).

PŘÍSTROJE PRO LÉČBU SPÁNKOVÉ APNOE (CPAP, BPAP)
Pro zajištění jednotného posuzování při vystavování poukazu a schvalování úhrady CPAP byl zpracován formulář „Příloha k žádosti o schválení přístroje CPAP/BiPAP“ (dostupné z http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky).
BPAP s objemovou podporou je určen pro léčbu syndromů chronické alveolární hypoventilace, při nedostatečném efektu jednodušších vhodných typů PAP.

Léčba ASV (adaptivní servoventilací) je určena pro léčbu střední a těžké centrální spánkové apnoe (AHI>15) při nedostatečném efektu jednodušších vhodných typů PAP, pro léčbu komplexní spánkové apnoe, pro léčbu Cheyne-Stokesova dýchání.

Kritéria pro schvalování přístroje CPAP při léčbě spánkové apnoe
Léčba pomocí CPAP je doporučena pro léčbu střední a těžké obstrukční spánkové apnoe (OSA) – AHI/RDI ?15

U prokázané hypoventilace není indikačním kritériem AHI , ale následující kritéria:

Noční monitorování ukazuje přinejmenším jeden z následujících znaků

Saturace hemoglobinu kyslíkem < 90% po dobu delší než 5 minut s minimem alespoň 85%
Více než 30% celkového trvání spánku je saturace hemoglobinu kyslíkem <90%
Hodnota krevního PaCO2 ve spánku je abnormálně vysoká nebo disproporcionálně zvýšená proti hladině při bdělosti (měřeno vleže noční kapnometriía nebo odběrem krevních plynů bezprostředně po probuzení)

Léčba pomocí BiPAP je doporučena pro léčbu střední a těžké OSA – AHI/RDI ?15 při nedostatečném léčebném účinku CPAP

AHI – apnoe/hypopnoe index – počet apnoí a hypopnoí za hodinu spánku

RDI – respiratory disturbance index – RDI – počet apnoí, hypopnoí a RERA za hodinu spánku

RERA – respiratoryeffort-relatedarousal –probouzecí reakce nebo probouzení vyvolané sekvencí dechů se zvyšujícím se inspiračním úsilím nebo se sníženou amplitudou dechu trvající ?10s

Ke stanovení diagnózy syndromu spánkové apnoe je třeba celonoční monitorování pomocí polysomnografie či polygrafie. U dětských pacientů je většinou nezbytná kompletní polysomnografie.

Závěr vyšetření musí minimálně obsahovat informaci o počtu apnoí a hypopnoí za 1 hodinu spánku/registrace – AHI. RDI, o počtu poklesů saturace hemoglobinu kyslíkem o 3% a více za hodinu spánku -ODI a procento doby spánku /event. Registrace v saturacích pod 90 %- t90.

Vyšetření

Ve spánkové laboratoři je provedena polygrafie či polysomnografie. K žádosti o schvalování úhrady se přikládá jako Příloha č.2 Souborný výsledek a souhrnný grafický záznam z monitorace a nastavování CPAP.
Dále je třeba provést cílené ORL vyšetření se zaměřením na průchodnost dýchacích cest, z jehož závěru musí vyplynout, zda je či není přítomna obstrukce dýchacích cest. Závěr vychází z provedeného vyšetření včetně použití příslušných endoskopických vyšetření.
Terapie má obsahovat změny denního režimu – pravidelnou životosprávu a dostatek spánku, redukci event. zvýšené hmotnosti, zastavení případného tabakismu, vyloučení alkoholu ve večerní době, vyloučení večerní aplikace hypnotik a sedativ s myorelaxačním působením.

Před léčbou je nemocný upozorněn na nutnost:
- pravidelného používání přístroje dle doporučení,
- udržování přístroje dle doporučení,
- docházet na pravidelné kontroly podle doporučení lékaře – první kontrola za 1-3 měsíce, další pravidelné kontroly v intervalu 1 rok.

Kontroly nemocného léčeného PAP:
- první kontrola (1 – 3 měsíce po zahájení léčení PAP) – klinický stav včetně zhodnocení compliance a efektivity léčby dle paměti přístroje PAP a dle rozhodnutí lékaře kontrolní noční monitorování (minimálně saturace hemoglobinu kyslíkem) při léčbě,
- pravidelné kontroly v intervalu 1 rok – klinický stav včetně zhodnocení compliance a efektivity léčby dle paměti přístroje.

DOMÁCÍ NEINVAZIVNÍ VENTILAČNÍ PODPORA(NIV) – BiPAPpřístroje se záložní dechovou frekvencí či s objemovou podporou:
Indikace k NIV, titrace a nastavení přístroje, vybavení pacienta BPAPem a zaškolení v užívání probíhá za hospitalizace.

Vyšetření před zahájením NIV:
· Anamnéza, fyzikální vyšetření a základní laboratorní vyšetření
· Vyšetření krevních plynů z arteriální či arterializované krve (dále jen „vyšetření krevních plynů“), při podezření na hyperkapnii ve spánku se provádí vyšetření krevních plynů bezprostředně po probuzení
· Funkční vyšetření plic
· ORL vyšetření za účelem zhodnocení nosní průchodnosti
· Skiagram hrudníku v zadopřední a bočné projekci
· Limitovaná polygrafie či polysomnografie při podezření na komorbidní syndrom spánkové apnoe, pokud možno v kombinací s kapnometrií
· ECHO srdce a EKG při podezření na kardiální komorbiditu
Samotná noční oxymetrie nestačí ke stanovení noční hypoventilace a indikaci domácí NIV.

Kombinace NIV s oxygenoterapií:
Přídavek kyslíku je indikován, pokud i přes adekvátní ventilaci a absenci apnoí a hypopnoí je splněna jedna z podmínek:
· Při kontrole limitovanou polygrafií či polysomnografií je T90 > 30%
· Při manuální titraci polysomnografem je SpO2 ? 88% po dobu 5 a více minut.

INDIKAČNÍ KRITÉRIA NIV dle druhu onemocnění:
1) Obstrukční onemocnění plic
Do této skupiny patří pacienti s CHOPN nebo cystickou fibrózou. Při symptomech chronické ventilační insuficience a omezení kvality života musí být splněno alespoň jedno z kritérií:
· Chronická denní hyperkapnie s PaCO2 ? 6,5 kPa
· Noční hyperkapnie s PaCO2 ? 7,3 kPa prokázaná vyšetřením krevních plynů bezprostředně po probuzení
· Chronická denní hyperkapnie s PaCO2 6,0-6,5 kPa a zaznamenaný noční vzestup o ? 1,3 kPa při transkutánní kapnometrii
· Chronická denní hyperkapnie s PaCO2 6,0 - 6,5 kPa a minimálně 2 akutní exacerbace s respirační acidózou vyžadující hospitalizaci v posledních 12 měsících
· V přímé návaznosti na akutní exacerbaci vyžadující neinvazivní či invazivní ventilaci, pokud i po stabilizaci stavu přetrvává PaCO2 > 6,0 kPa. Stabilizací stavu se rozumí 3 měsíce od ukončení léčby pro akutní exacerbaci.
U prvních 4 indikačních kritérií platí, že vyšetření krevních plynů může být pro indikaci NIV provedeno nejdříve 3 měsíce od akutního respiračního infektu nebo ataky městnavého selhání srdce či jiného akutního závažného onemocnění, které má vliv na ventilaci.
Podmínkou je dobrá spolupráce pacienta a tolerance NIV.
V případě nedostatečného efektu základních BPAPů je indikován BPAP s objemovou podporou.

2) Restrikční onemocnění hrudníku
Do této skupiny onemocnění patří těžká skolióza, pectusexcavatum, pectuscarinatum, M. Bechtěrev, dále pooperační, poúrazové či postspecifické deformity hrudní stěny a restriktivní postižení pohrudnice. Při symptomech chronické ventilační insuficience a omezení kvality života musí být splněno alespoň jedno z kritérií a časový odstup 3 měsíce od akutního respiračního onemocnění nebo ataky městnavého selhání srdce či jiného akutního závažného onemocnění, které má vliv na ventilaci.:
· Chronická denní hyperkapnie s PaCO2 ? 6,0 kPa
· Noční hyperkapnie s PaCO2 ? 6,5 kPa prokázaná vyšetřením krevních plynů bezprostředně po probuzení
· Normokapnie ve dne s vzestupem PTcCO2 o ? 1,3 kPa v noci prokázaným transkutánní kapnometrií
V případě nedostatečného efektu základních BPAPů je indikován BPAP s objemovou podporou.

3) Neuromuskulární onemocnění
Tato skupina zahrnuje širokou škálu onemocnění, z nichž nejčastěji jsou spojeny s ventilačním selháním amyotrofická laterální skleróza, Duchennova svalová dystrofie, myasthenia gravis, spinální svalová atrofie a poúrazová či poinfekční poškození CNS. Při symptomech chronické ventilační insuficience a omezení kvality života musí být splněno alespoň jedno z kritérií:
· Chronická denní hyperkapnie s PaCO2 ? 6,0 kPa
· Noční hyperkapnie s PaCO2 ? 6,5 kPa prokázaná vyšetřením krevních plynů bezprostředně po probuzení
· Normokapnie ve dne s vzestupem PTcCO2 o ? 1,3 kPa v noci prokázaným transkutánní kapnometrií
· Více než tři závažné infekce dolních cest dýchacích za rok
· AHI > 10 a ODI >4

4) Hypoventilační syndrom u obezity
Vzhledem k vysoké prevalenci OSA u pacientů s OHS (až 90%) je bezpodmínečně nutná polysomnografie či limitovaná polygrafie. Při splnění diagnostických kritérií OHS, symptomech chronické ventilační insuficience, omezení kvality života a eliminaci respiračních událostí přetlakem v dýchacích cestách musí být splněno alespoň jedno z kritérií:
· Noční hyperkapnie s PaCO2 ? 7,3 kPa prokázaná vyšetřením krevních plynů bezprostředně po probuzení
· Zaznamenaný vzestup PTcCO2 o ? 1,3 kPa v noci při transkutánní kapnometrii
· Limitovaná polygrafie či polysomnografie prokazuje T90 > 30%
· Při manuální titraci nebo polysomnografii je SpO2 ? 90% po dobu 5 a více minut s minimem alespoň 85%

V případě redukce hmotnosti o více než 10% u pacientů léčených NIV je vhodná kontrola s limitovanou polygrafií či polysomnografií a zvážení úpravy léčby. Redukce hmotnosti je dlouhodobý léčebný cíl u pacientů s OHS.

Oprávnění k indikaci léčby výše uvedenými přístroji CPAP/BiPAP mají pouze akreditovaná pracoviště ČSVSSM.

Indikace a kontraindikace léčení syndromů spánkové apnoe metodou CPAP a BiPAP
a kritéria pro poskytnutí těchto zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění: Syndrom spánkové apnoe musí být prokázán celonočním monitorováním a musí být zjištěna jeho intenzita (daná množstvím apnoí a hypopnoí, případně poklesem saturace hemoglobinu kyslíkem) a také musí být zjištěna povaha apnoí (centrální nebo obstrukční). Při rozhodování o další léčbě nemocného se bere v úvahu celkový zdravotní stav, jeho věk a ostatní léčba. Pokud se jedná o obstrukci v dýchacích cestách, musí být doloženo, že není možné chirurgické řešení a v závěru ORL vyšetření musí být uvedeno, že nelze řešit jinak než prostřednictvím neinvazivní ventilační podpory CPAP. K dotazníku musí být přiložena kopie somnografického vyšetření (průkaz splnění monitoračních podmínek) a lékařská zpráva (průkaz splnění ostatních podmínek – redukce hmotnosti, neřešitelnost chirurgickou intervencí (ORL), komplikující onemocnění, atd.).
Před indikováním léčby je nutné, aby ošetřující lékař nemocnému prokazatelným způsobem zdůraznil všechny zásady životosprávy a režimová opatření. Jedná se zejména o redukci případné obezity. Dále je pacient upozorněn na to, že bude muset docházet na pravidelné kontroly podle doporučení lékaře a při nedostatečném používání přístroje bude podán návrh na jeho odebrání. Nemocný je povinen se dostavit nejméně jednou za rok na kontrolu. Pokud se na základě údajů z vestavěného měřidla zjistí, že míra používání je za uplynulé období menší než 50% očekávané doby, ošetřující lékař informuje pojišťovnu, která nemocnému přístroj přidělila. Nepoužívaný přístroj nemocný vrací.
Pokud nemocnému brání v řádném používání přístroje eventuální vedlejší účinky CPAP (např. suchost v ústech, kongesce nosní sliznice, konjunktivitida, aerofagie, častá probuzení a komplikace s maskou jako jsou úniky vzduchu a otlaky) je třeba vyzkoušet všechny postupy k jejich omezení včetně opakování titrace vhodného přetlaku.
Při vydání přístroje musí být pojištěnec vybaven kompletním přístrojem a veškerým potřebným příslušenstvím (maska, hadice, filtry, napájení, návod k použití), kódy příslušenství uvede indikující lékař na Žádance o schválení (povolení).
Přístroj (CPAP, BPAP) je hodnocen jako celek, včetně příslušenství, masek a hadic.
Celková cena ZP se sčítá z jednotlivých položek a částku nad maximální úhradu z veřejného zdravotního pojištění hradí pojištěnec.

Kontraindikace CPAP/BiPAP
Komunikace dýchacích cest s nitrolebním prostorem, pneumocefalus, likvorea, fraktura base lební a nejasná zranění obličeje a dýchacích cest
Rekurentní sinusitidy a mediootitidy
Alergie na hmotu masky a jiné materiály přístroje
Neschopnost obsluhy přístroje bez spolehlivého zabezpečení takové péče jinou osobou
Nezájem o léčbu ze strany nemocného
Non-compliance nemocného

Doporučující kritéria pro pronájem přístroje pro DDOT
http://www.pneumologie.cz/sdeleni-vyboru/771/kriteria-indikace-ddot-2015/

INDIKAČNÍ KRITÉRIA ZP ASISTENT KAŠLE – kód 0171665

Indikace:
· Spinální svalová atrofie
· Muskulární dystrofie
· Myopatie
· Dětská mozková obrna
· Transversální míšní léze
· Amyotrofická laterální skleróza
· Ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba)

za předpokladu splnění podmínek uvedených níže:

1. Neefektivní kašel, který je spojený se stagnací bronchiálního sekretu, s nedostatečnou schopností vytvořit efektivní vrcholový průtok vzduchu během kašle a s oslabením anebo únavou dýchacích svalů v jedné ze tří z následujících situací:

A) Spolupracující dospělí:
Neefektivní expektorace spojená se splněním alespoň čtyř z níže uvedených kritérií
a) poklesem vitální kapacity pod 50 % náležité hodnoty,
b) snížením vrcholového výdechového průtoku pod 2,7 l/s,
c) snížením vrcholového průtoku vzduchu při kašli pod 160 l/min,
d) snížením hodnot maximálního nádechového ústního (nosního) tlaku pod 80 % náležité hodnoty,
e) se snížením hodnot maximálního výdechového ústního tlaku pod 80 % náležité hodnoty,
f) se sníženou saturací hemoglobinu kyslíkem pod 90 %,
g) opakovanými aspiracemi potravy,
h) s výskytem svalové únavy dýchacích svalů znemožňující provést efektivní zakašlání.

B) Spolupracující děti:
Neefektivní expektorace spojené se splněním alespoň čtyř z níže uvedených kritérií:
a) poklesem vitální kapacity pod 60 % náležité hodnoty normy,
b) snížením vrcholového výdechového průtoku pod 70 % náležité hodnoty,
c) snížením hodnot maximálního nádechového ústního (nosního) tlaku pod 80 % náležité hodnoty,
d) snížením hodnot maximálního výdechového ústního tlaku pod 80 % náležité hodnoty,
e) sníženou saturací hemoglobinu kyslíkem pod 90 %,
f) opakovanými aspiracemi potravy,
g) výskytem svalové únavy dýchacích svalů znemožňující provést efektivní zakašlání.
Současně je nutná spolupracující rodina nebo jiný opatrovník, aby byla zabezpečena terapie pomocí tohoto přístroje.

C) Nespolupracující pacienti: U dospělých i dětských pacientů, u kterých není možné z důvodu závažnosti jejich zdravotního stavu, nebo nízkého věku či nedostatečné spolupráce provést spirometrické vyšetření a vyšetření maximálního nádechového a výdechového ústního tlaku, je indikace přístroje provedena na podkladě klinických projevů neefektivní expektorace. Současně je nutná spolupracující rodina nebo jiný opatrovník, aby byla zabezpečena terapie pomocí tohoto přístroje.

2. Na základě titrace nádechového a výdechového tlaku u konkrétního pacienta došlo k vzestupu PCF naměřeném na přístroji CoughAssist během vstupního hodnocení (vyšetření na přístroji s nejnižší možnou tlakovou podporou +5cmH2O a – 5 cmH2O) o 15% a více v porovnání PCF na počátku a po léčebném nastavení přístroje.

Kontraindikace:
· pneumotorax
· barotrauma
· pneumomediastinum
· rozsáhlé bulózní postižení plic
· akutní plicní edém
· syndrom akutní respirační tísně
· hemoptýza
· stav po recentní plicní operaci (lobektomie, pneumonektomie)
· drenáž mozkových komor

U jiných klinických situací je ZP Asistent kašle hrazen ve výši 3.462,00 Kč (kód 0171800).


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.