Používáme soubory cookies

Naše stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies (česky koláčky, sušenky) jsou malé textové soubory dat, které se při prohlížení stránek ukládají na Váš počítač.

Slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, přizpůsobení se Vašim preferencím, statistice návštěvnosti stránek a připomenutí se Vám na portálech našich partnerů.

V souborech cookie nejsou uloženy Vaše osobní údaje. Ukládají se pouze anonymní identifikátory.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

01 - ZP KRYCÍ


Preskripční omezení, popis, indikační omezení a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Obvazový materiál předepisuje na Poukaz smluvní lékař/předepisující Pojišťovny dle typu zdravotnického prostředku (viz Úhradový katalog).

Zvlášť účtovaný materiál (označení M poli PRO) může být vykazován pouze v návaznosti na zdravotní výkon, nepodléhá schválení zdravotní pojišťovnou (bez označení „Z“ v poli LIM1).

Prostředky pro vlhké hojení ran – Postup při preskripci v období prvních 6 měsíců léčby

Lékař/předepisující při zahájení léčby pomocí prostředků pro vlhké hojení ran vyplní současně
Žádanku o schválení (povolení), dále jen Žádanka, a
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, dále jen Poukaz.


Poznámka: Aktuální verze dokladů je veřejně k dispozici na Internetové stránce: http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece

U tohoto typu ZP se jedná o odložené schvalování úhrady zdravotní pojišťovnou v souladu se zněním zákona č. 48/1997 Sb., až po uplynutí 6 měsíců od zahájení léčby.

Na Žádance budou dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů v platném znění (viz http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece) vyplněny veškeré údaje identifikující pojištěnce, zdravotnické zařízení a zdravotnický prostředek, který je předepsán.

a) Při prvním předepsání prostředku pro vlhké hojení

Na Žádanku se uvede
signální kód zdravotnického prostředku 0082747 (Krytí vlhké – kód pro oznámení začátku léčby) určený pro předání informace o zahájení léčby prostředkem pro vlhké hojení ran.
• Počet balení ZP – 999

V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní preskribující tento text:
„INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY PROSTŘEDKY PRO VLHKÉ HOJENÍ RAN“ a uvede
DATUM zahájení léčby, které bude shodné s datem vystavení Poukazu.

V části Žádanky Zdůvodnění uvede
Popis, lokalizaci a velikost defektu, pro který vlhké krytí indikuje a předepisuje.

Takto vyplněná Žádanka bude odeslána na místně příslušné smluvní pracoviště VZP ČR.

Současně lékař/předepisující vyplní Poukaz, na kterém uvede
kód konkrétního indikovaného ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP (veřejně dostupný na Internetu: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky),
skutečně požadované množství
oznámeno zdravotní pojišťovně s platností do dd.mm.rrrr*, kde dd=den, mm=měsíc, rrrr=rok (tj. datum vystavení Žádanky + 6 měsíců)**. Vyplněný Poukaz předá rovnou pojištěnci k vyzvednutí vlhkého krytí bez dalšího odkladu. Žádanku, kterou lékař/předepisující zaslal na VZP, následně obdrží zpět po jejím zpracování na zdravotní pojišťovně. Půjde o de facto formální a automatický souhlas.

b) Při dalším předepsání v období prvních 6 měsíců již lékař/předepisující další Žádanku nevystavuje!
Lékař/předepisující vystavuje pouze Poukaz na konkrétní ZP v požadovaném množství s uvedením oznámení zdravotní pojišťovně včetně platnosti Žádanky - oznámeno zdravotní pojišťovně do dd.mm.rrrr

V případě, že v období prvních 6 měsíců je následně zahájena léčba vlhkým krytím jiného defektu, než pro který byla VZP předána informace o zahájení léčby, postupuje lékař/předepisující opět podle bodu a), tzn. vystaví novou Žádanku, …

Pokud pojištěnec v průběhu prvních 6 měsíců léčení přejde k jinému ošetřujícímu lékaři, který pokračuje léčbou vlhkým krytím, obě doby léčení se sčítají. Nový ošetřující lékař/předepisující (jiné IČP) v takovém případě vystavuje novou žádanku.

Např.: 1. OL - 1 měsíc, 2. OL - 5 měsíců, tj. po uplynutí celkové doby 6 měsíců léčení oběma lékaři se postupuje standardním způsobem dle bodu 2).

* pro přehlednost se datum vystavuje následovně – například: datum předepsání 11. 4. 2019, platnost Žádanky do 11. 10. 2019
Přerušení léčby pomocí prostředků pro vlhké hojení ran nemá vliv na dobu (neprodlužuje ji), do kdy je oznámeno zdravotní pojišťovně (viz datum do: dd.mm.rrrr).

** oznámení zdravotní pojišťovně v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, kdy se v části Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny souhlas zdravotní pojišťovny potvrdí na dokladu otiskem razítka lékaře/předepisujícího a jeho podpisem. Datum oznámení je nutné vyplnit vzhledem k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) – pokud si klient vyzvedne ZP v pozdější době, tj. i po datu platnosti oznámení (což může nastat vzhledem k platnosti Poukazu 1 měsíc, neuvede-li lékař/předepisující jinak), pak tyto zdravotnické prostředky již nejsou hrazeny z v.z.p. Uvedené je v souladu s medicínským hlediskem – okamžitou potřebou vlhkého krytí k ošetření rány.

Postup při preskripci pro období po uplynutí prvních 6 měsíců léčby

Po uplynutí období 6 měsíců od vystavení první Žádanky informující VZP ČR o zahájení léčby (tzn. defektu v konkrétní lokalitě) se v případě potřeby pokračující/další léčby pomocí prostředků pro vlhké krytí postupuje standardně jako u každého prostředku, jehož úhrada vyžaduje předchozí souhlas zdravotní pojišťovny (v Číselníku VZP – ZP označeno symbolem Z v poli LIM1).

Lékař/předepisující vystaví dle smluvně závazné a aktuálně platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů novou Žádanku s uvedením konkrétního kódu krytí, požadovaného počtu balení, specifikace požadavku, zdůvodnění atd. Žádanku zašle na místně příslušné pracoviště VZP ČR. Poukaz může být vyplněn a předán pojištěnci až po obdržení souhlasu zdravotní pojišťovny.

Spolehlivá firma 2024 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2023 Spolehlivá firma 2022 Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.