Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

01 - ZP KRYCÍ


Preskripční omezení, popis, indikační omezení a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Obvazový materiál předepisuje na Poukaz smluvní lékař Pojišťovny dle typu zdravotnického prostředku (viz Úhradový katalog). Pouze u vaty buničité dělené vazba na odbornost DIA.

Zvlášť účtovaný materiál (označení M poli PRO) může být vykazován pouze v návaznosti na zdravotní výkon, nepodléhá schválení revizním lékařem (bez označení „Z“ v poli LIM1).

Prostředky pro vlhké hojení ran - Postup při preskripci v období prvních 6 měsíců léčby

Ošetřující lékař při zahájení léčby pomocí prostředků pro vlhké hojení ran vyplní současně Žádanku o schválení (povolení), dále jen Žádanka, a Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, dále jen Poukaz.

Poznámka: Aktuální verze dokladů je veřejně k dispozici na Internetové stránce:
http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece

U tohoto typu ZP se jedná o odložené schvalování úhrady revizním lékařem (dále jen RL), v souladu se zněním zákona č. 48/1997 Sb., až po uplynutí 6 měsíců od zahájení léčby.

Na Žádance budou dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů v platném znění (viz http://www.vzp.cz/poskytovatele/vyuctovani-zdravotni-pece) vyplněny veškeré údaje identifikující pojištěnce, zdravotnické zařízení a zdravotnický prostředek, který je předepsán.

a) Při prvním předepsání prostředku pro vlhké hojení

Na Žádanku se uvede
· signální kód zdravotnického prostředku 0082747 (Krytí vlhké - kód pro oznámení začátku léčby) určený pro předání informace o zahájení léčby prostředkem pro vlhké hojení ran.
· Počet balení ZP – 999

V části Žádanky Specifikace požadavku vyplní preskribující lékař tento text:
· „INFORMACE O ZAHÁJENÍ LÉČBY PROSTŘEDKY PRO VLHKÉ HOJENÍ RAN“ a uvede
· DATUM zahájení léčby, které bude shodné s datem vystavení Poukazu.

V části Žádanky Zdůvodnění uvede
· Popis, lokalizaci a velikost defektu, pro který vlhké krytí indikuje a předepisuje.

Takto vyplněná Žádanka bude odeslána na místně příslušné smluvní pracoviště VZP ČR.

Současně ošetřující lékař vyplní Poukaz, na kterém uvede
· kód konkrétního indikovaného ZP z Úhradového katalogu VZP – ZP (veřejně dostupný na Internetu: http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky),
· skutečně požadované množství a dále uvede, že byl
· oznámeno zdravotní pojišťovně s platností do dd.mm.rrrr*, kde dd=den, mm=měsíc, rrrr=rok (tj. datum vystavení Žádanky + 6 měsíců)**.
Vyplněný Poukaz předá rovnou pojištěnci k vyzvednutí vlhkého krytí bez dalšího odkladu. Žádanku, kterou ošetřující lékař zaslal na VZP, následně obdrží zpět po jejím zpracování na zdravotní pojišťovně. Půjde o de facto formální a automatický souhlas.

b) Při dalším předepsání v období prvních 6 měsíců již lékař další Žádanku nevystavuje!

Ošetřující lékař vystavuje pouze Poukaz na konkrétní ZP v požadovaném množství s uvedením oznámení zdravotní pojišťovně včetně platnosti Žádanky - oznámeno zdravotní pojišťovně do dd.mm.rrrr

V případě, že v období prvních 6 měsíců je následně zahájena léčba vlhkým krytím jiného defektu, než pro který byla VZP předána informace o zahájení léčby, postupuje lékař opět podle bodu a), tzn. vystaví novou Žádanku, …

Pokud pojištěnec v průběhu prvních 6 měsíců léčení přejde k jinému ošetřujícímu lékaři, který pokračuje léčbou vlhkým krytím, obě doby léčení se sčítají.

Např.: 1. OL - 1 měsíc, 2. OL - 5 měsíců, tj. po uplynutí celkové doby 6 měsíců léčení oběma lékaři se postupuje standardním způsobem dle bodu 2).

* pro přehlednost se datum vystavuje následovně – například: datum předepsání 11. 4. 2019, platnost Žádanky do 11. 10. 2019
Přerušení léčby pomocí prostředků pro vlhké hojení ran nemá vliv na dobu (neprodlužuje ji), do kdy je oznámeno zdravotní pojišťovně (viz datum do: dd.mm.rrrr).

** oznámení zdravotní pojišťovně v souladu s Metodikou pro pořizování a předávání dokladů, kdy se v části Místo pro záznamy zdravotní pojišťovny souhlas revizního lékaře potvrdí na dokladu otiskem razítka ošetřujícího lékaře a jeho podpisem. Jméno povolujícího revizního lékaře se v tomto případě nevyplňuje. Datum oznámení je nutné vyplnit vzhledem k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v.z.p.) – pokud si klient vyzvedne ZP v pozdější době, tj. i po datu platnosti oznámení (což může nastat vzhledem k platnosti Poukazu 3 měsíce, neuvede-li lékař jinak), pak tyto zdravotnické prostředky již nejsou hrazeny z v.z.p. Uvedené je v souladu s medicínským hlediskem – okamžitou potřebou vlhkého krytí k ošetření rány.

Postup při preskripci pro období po uplynutí prvních 6 měsíců léčby

Po uplynutí období 6 měsíců od vystavení první Žádanky informující VZP ČR o zahájení léčby (tzn. defektu v konkrétní lokalitě) se v případě potřeby pokračující/další léčby pomocí prostředků pro vlhké krytí postupuje standardně jako u každého prostředku, jehož úhrada vyžaduje předchozí souhlas revizního lékaře (v Číselníku VZP – ZP označeno symbolem Z v poli LIM1).

Ošetřující lékař vystaví dle smluvně závazné a aktuálně platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů novou Žádanku s uvedením konkrétního kódu krytí, požadovaného počtu balení, specifikace požadavku, zdůvodnění atd. Žádanku zašle na místně příslušné pracoviště VZP ČR. Poukaz může být vyplněn a předán pojištěnci až po obdržení souhlasu RL.

Spolehlivá firma 2022 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.