Používáme soubory cookies

Naše stránky používají soubory cookies.

Soubory cookies (česky koláčky, sušenky) jsou malé textové soubory dat, které se při prohlížení stránek ukládají na Váš počítač.

Slouží k zajištění funkčnosti našich stránek, přizpůsobení se Vašim preferencím, statistice návštěvnosti stránek a připomenutí se Vám na portálech našich partnerů.

V souborech cookie nejsou uloženy Vaše osobní údaje. Ukládají se pouze anonymní identifikátory.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ


Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li vydán, za účelem

a) prevence,
b) diagnostiky,
c) léčby nebo
d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení.

Pojišťovna hradí

- zdravotnický prostředek při poskytování ambulantní zdravotní péče vydávaný na poukaz v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- zdravotnický prostředek při poskytování lůžkové péče vždy v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Úhradovém katalogu, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry.

Způsob předepisování na Poukaz:

Na Poukaz lze předepsat pouze jeden zdravotnický prostředek uvedený v Úhradovém katalogu (rovněž viz Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR). V případě položky označené symbolem "Z" v poli LIM1, LIM2, LIM3, musí být na každém Poukazu potvrzeno schválení či povolení zdravotní pojišťovnou, které zajišťuje lékař/předepisující jedním ze dvou způsobů (dle příslušnosti pojištěnce k jednotlivým zdravotním pojišťovnám v České republice):

a) otiskem razítka lékaře/ předepisujícího, jeho podpisem a vypsáním jména povolujícího revizního lékaře,
b) otiskem razítka a podpisem revizního lékaře.

Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, kterému byl přidělen sedmimístný kód. Poukaz vyplněný lékařem/předepisujícím musí splňovat (obsahovat) náležitosti dle aktuálního znění Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR

Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze č. 3 zákona 48/1997 Sb., je možné již v době hospitalizace, ale vydat a uhradit je lze nejdříve v den propuštění z hospitalizace. V případech, kde předepisující lékař zdůvodní nezbytnost ZP již v době hospitalizace, zdravotní pojišťovna posoudí tuto žádost a v medicínsky odůvodněných případech ji schválí.

Užitná doba ZP se začíná počítat od data jeho vydání.

Při výdeji ZP předepisovaného na poukaz se případná záměna řídí § 35 zák. č. 89/2021 Sb.

Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí pacient, je lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře bez nároku na úhradu z v.z.p., se předepisují k úhradě pojištěnci s viditelným vyznačením "hradí pacient" na Poukaze.

ZP označené v Úhradovém katalogu „Z“
K položkám, které jsou v Úhradovém katalogu označeny písmenem Z, se vyjadřuje zdravotní pojišťovna. Schválení zdravotní pojišťovnou znamená, že ZP bude hrazen do výše schválené částky.

ZP označené v Úhradovém katalogu „R“
Takto označené kódy lze použít pouze pro ZP, u kterých je zákonem stanovená možnost cirkulace. Cirkulovat je dále možno pouze takové ZP, které byly, popřípadě budou poprvé vydány smluvním partnerem pojišťovny výhradně na území České republiky. Cirkulace zdravotnických prostředků je stanovena § 32a zákona č. 48/1997 Sb.
Přednost při výdeji ZP má vždy repasovaný ZP.

Užitná doba ZP
Po uplynutí směrné doby užití ZP nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři/předepisujícím.

Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada v poli UHR1, UHR2, UHR3 je u každého ZP konečná.

Maximální preskripce
Zdravotnické prostředky, které podléhají schválení zdravotní pojišťovnou dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, mohou být opakovaně a pravidelně předepisovány za splnění podmínek a postupu daném příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, a příslušnými prováděcími předpisy. Výše zmíněné předpisy stanovují podmínku písemného souhlasu zdravotní pojišťovny s opakovaným předepisováním zdravotnického prostředku.

V takovém případě lékař/předepisující zašle do zdravotní pojišťovny Žádanku, na které požádá o souhlas s opakovaným předepisováním ZP. K Žádance budou připojeny ostatními dokumenty a zprávy (pokud jsou dle metodiky a pro prokázání zdravotního stavu pojištěnce potřeba). V případě, že zdravotní pojišťovna takové žádosti vyhoví, odešle kopii Žádanky lékaři/předepisujícímu zpět se svým souhlasným stanoviskem (včetně podpisu, a data schválení a data platnosti souhlasu). Lékař/předepisující je pak oprávněn (s ohledem na zdravotní stav pojištěnce) vystavovat další Poukazy bez nutnosti schvalování zdravotní pojišťovnou (a vystavování Žádanky) – vždy na Poukaz uvede (do pole pro záznamy zdravotní pojišťovny) informaci: „Dne ..... byl vydán souhlas zdravotní pojišťovny MUDr. ...... , číslo ....... s opakovaným předepisováním ZP v době od ........ do ..........“

Tento postup se nevztahuje na ZP pro vlhké krytí (viz metodika pro skupinu 01 – obvazový materiál).

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, je možné po uplynutí platnosti souhlasu vyžádat (prostřednictvím Žádanky) o nový souhlas.
Souhlas se vždy vztahuje pouze na jeden konkrétní zdravotnický prostředek (jeden kód Číselníku). Vždy je nutné dodržet zákonem a metodikou stanovené limity (kusové či finanční) a vždy je nutné dodržet pravidlo o tom, že je možné prostředek předepsat maximálně na tři měsíce dopředu. V případě změny zdravotní pojišťovny v průběhu období, pro které je vystaven souhlas, musí lékař/předepisující opětovně požádat o schválení zdravotní pojišťovnou.

Dodavatel je povinen vydávat pojištěncům zdravotnické prostředky odpovídající poukazu vystavenému smluvním lékařem pojišťovny (především předepsané množství kusů, balení atd.). Výše požadované úhrady i doplatku pojištěnce musí vycházet ze skutečné ceny a skutečně vydaného množství ZP pro konečného spotřebitele, a to i v případě, že tato cena bude nižší než MFC uvedená v Úhradovém katalogu VZP – ZP.

Zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť viz soubor OME_PZT (např. viz www.vzp.cz).

Zdravotnické prostředky nově předepsané na poukaz od 1. 1. 2022, budou hrazeny podle nových pravidel stanovených zákonem č. 48/1997 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2022, tedy podle nového znění Přílohy č. 3 k zákonu.

Pro zdravotnické prostředky předepsané na poukaz do 31. 12. 2021 platí pravidla daná přechodnými ustanoveními k nové právní úpravě (Čl. II zákona č. 371/2021 Sb.), resp. předchozí právní úpravou.

Na období před účinností novely zákona, tedy do 31. 12. 2021, se vztahuje Čl. II bod 3. a 4. přechodných ustanovení, který stanoví, že u zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a uplatněných pojištěncům přede dnem nabytí účinnosti novely zákona se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. Pro úhradu ZP pro domácí umělou plicní ventilaci se vztahují přechodná ustanovení Čl. II bod 5.,6., a 7.

Spolehlivá firma 2024 Rozvoz po Praze Maxis top logo zpeliska logo Spolehlivá firma 2023 Spolehlivá firma 2022 Spolehlivá firma 2021 Spolehlivá firma 2020 Spolehlivá firma 2019 Spolehlivá firma 2018 Spolehlivá firma 2017 Spolehlivá firma 2016 Spolehlivá firma 2015 Spolehlivá firma 2014 Varomed - speciální perfektní obuv
- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - ZP KRYCÍ 02 - ZP PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 03 - ZP PRO PACIENTY SE STOMIÍ 04 - ZP ORTOPEDICKO PROTETICKÉ A ORTOPEDICKÁ OBUV 05 - ZP PRO PACIENTY S DIABETEM A S JINÝMI PORUCHAMI METABOLISMU 06 - ZP PRO KOMPRESIVNÍ TERAPII 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 07 - ZP PRO PACIENTY S PORUCHOU MOBILITY 10 - ZP RESPIRAČNÍ, INHALAČNÍ A PRO APLIKACI ENTERÁLNÍ VÝŽIVY 11 - ZP NEKATEGORIZOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.