Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ


Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li vydán výrobcem za účelem

a) prevence,
b) diagnostiky,
c) léčby nebo
d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení.

Pojišťovna hradí

- zdravotnický prostředek při poskytování ambulantní zdravotní péče vydávaný na poukaz v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

- zdravotnický prostředek při poskytování lůžkové péče vždy v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Úhradovém katalogu, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry.

Způsob předepisování na Poukaz:

Na Poukaz lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Úhradovém katalogu (rovněž viz Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR). V případě položky označené "Z" v poli ZVL, musí být na každém Poukazu potvrzeno schválení či povolení revizním lékařem, které zajišťuje ošetřující lékař jedním ze dvou způsobů:

a) otiskem razítka ošetřujícího lékaře, jeho podpisem a vypsáním jména povolujícího revizního lékaře,
b) otiskem razítka a podpisem revizního lékaře.

Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, kterému byl přidělen sedmimístný kód. Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti (viz Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR):

1. jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce
2. kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován
3. kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Úhradovém katalogu

Výjimka:
· Poukaz na brýle a optické pomůcky: požadované kódy vyplňuje optik.
· Poukaz na mammární epitézu: druh epitézy vyplní dodavatel dle typu vhodného pro pacientku.

4. údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí pacient
5. diagnózu
6. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení Poukazu
7. čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře
8. vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění
9. pokud je uvedeno v Úhradovém katalogu u předepisované položky "Z" je nutné schválení revizního lékaře Pojišťovny

Předepsání ZP na Poukaz u úhradových skupin stanovených v Příloze 3 zákona 48/1997 Sb., je možné v době hospitalizace, ale vydat a uhradit je lze nejdříve v den propuštění z hospitalizace. V případech, kde předepisující lékař zdůvodní nezbytnost ZP již v době hospitalizace, posoudí tuto žádost revizní lékař Pojišťovny a v medicínsky odůvodněných případech ji schválí. Užitná doba se začíná počítat od data vydání.

Při výdeji ZP předepisovaného na poukaz se případná záměna řídí §52 zák. č. 268/2014 Sb.

Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí pacient, je lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí pacient" na Poukaze.

ZP označené v Úhradovém katalogu Z
K položkám, které jsou v Úhradovém katalogu označeny písmenem Z, se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX.

ZP označené v Úhradovém katalogu R
Takto označené kódy lze použít pouze pro ZP, které jsou v majetku zdravotní pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci jako nové ZP.

Užitná doba
Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli.

Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada v poli MAX je u každého ZP konečná.

Základní ZP
Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

V souladu s platnou Smlouvou o výdeji zdravotnických prostředků je dodavatel povinen vydávat pojištěncům zdravotnické prostředky odpovídající poukazu vystavenému smluvním lékařem pojišťovny (především předepsané množství kusů, balení atd.). Výše požadované VZP ČR Metodika k Úhradovému katalogu VZP – ZP, část P úhrady i doplatku pojištěnce musí vycházet ze skutečné ceny ZP pro konečného spotřebitele, a to i v případě, že tato cena bude nižší než MFC uvedená v Úhradovém katalogu VZP – ZP.

Dítě: Pojištěnec do 18 let věku.

Zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť? viz soubor OME_PZT (např. viz www.vzp.cz).


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo Najdete nás na facebooku zpeliska logo
Sphere - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 26 - ZP PRO KOMPRESNÍ TERAPII – INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVENÉ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Bulovka 101/7, Praha 8, PSČ: 180 00,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.