Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


MENU

INFORMACE Z ČÍSELNÍKU VZP

Přihlášený uživatel:
nepřihlášen

- METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ


V Úhradovém katalogu jsou uvedeny ZP, které Pojišťovna (VZP) hradí za účelem:

a) pokračování v léčebném procesu,
b) podpoření stabilizace zdravotního stavu pojištěnce, jeho výrazného zlepšení či vyloučení jeho zhoršení,
c) kompenzace nebo zmírnění následků zdravotní vady včetně náhrady nebo modifikace anatomické struktury nebo fyziologického procesu.

Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení.

Úhrada typu pomůcek, neuvedených v Úhradovém katalogu, důležitých při stabilizaci handicapu (zdravotní postižení je již trvalého charakteru, pomůcka umožňuje integritu do vnějšího prostředí, usnadňuje zdravotně postiženým běžný život v domácnosti nebo v povolání), spadá do sociální sféry.

Způsob předepisování na Poukaz:

Na Poukaz (doklad VZP 13/2009) lze předepsat pouze jednu položku uvedenou v Úhradovém katalogu (rovněž viz Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR). V případě položky označené "Z" v poli ZVL, musí být na každém Poukazu potvrzeno schválení či povolení revizním lékařem, které zajišťuje ošetřující lékař jedním ze dvou způsobů:

a) otiskem razítka ošetřujícího lékaře, jeho podpisem a vypsáním jména povolujícího revizního lékaře,
b) otiskem razítka a podpisem revizního lékaře.

Předepsat na Poukaz lze pouze ZP, kterému byl přidělen sedmimístný kód VZP. Poukaz vyplněný lékařem musí splňovat (obsahovat) tyto náležitosti (viz Metodika pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR):

1. jméno a příjmení, číslo pojištěnce, adresu pojištěnce
2. kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient registrován
3. kód ZP, pod kterým je předepisovaný ZP uveden v Úhradovém katalogu

Výjimka:

· Poukaz na brýle a optické pomůcky (doklad VZP 12/2009): požadované kódy vyplňuje optik.

· Poukaz na mammární epitézu: druh epitézy vyplní dodavatel dle typu vhodného pro pacientku.

4. údaj o typu úhrady: plná úhrada pojišťovnou / částečná úhrada pojišťovnou / hradí pacient
5. diagnózu
6. podpis předepisujícího lékaře a datum vystavení Poukazu
7. čitelný otisk razítka zdravotnického zařízení a jmenovky lékaře
8. vyplněné čestné prohlášení pojištěnce stvrzující nárok úhrady ZP z prostředků veřejného zdravotního pojištění
9. pokud je uvedeno v Úhradovém katalogu u předepisované položky "Z" je nutné schválení revizního lékaře Pojišťovny

Při výdeji ZP předepisovaného na poukaz se případná záměna řídí §52 zák. č. 268/2014 Sb.

Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož úhradě se podílí pacient, je lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit.

Spoluúčast pacienta
Maximální úhrada Pojišťovny vychází ze základního provedení ZP.

Veškeré ZP, které si pojištěnec sám vyžádá u lékaře, a nejsou indikovány zdravotní potřebou pacienta, se předepisují k úhradě pojištěnci s vyznačením "hradí pacient" na Poukaze.

ZP označené v Úhradovém katalogu Z
K položkám, které jsou v Úhradovém katalogu označeny písmenem Z, se vyjadřuje revizní lékař Pojišťovny. Schválení revizním lékařem znamená, že ZP bude hrazen do výše částky uvedené v poli MAX.

ZP označené v Úhradovém katalogu R
Takto označené kódy lze použít pouze pro ZP, které jsou v majetku zdravotní pojišťovny a byly poprvé zapůjčeny pojištěnci jako nové ZP.

Užitná doba
Po uplynutí směrné doby užití nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nového ZP na účet Pojišťovny. Rozhodnutí o jeho předepsání závisí na lékaři, u technických pomůcek na příslušné servisní organizaci, která posoudí technický stav a funkčnost dříve přiděleného prostředku uživateli.
Dovoz ZP na adresu pojištěnce a zaškolení nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Úhrada v poli MAX je u každého ZP konečná.

Základní ZP
Základní provedení zdravotnického prostředku je takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

ZP splňující požadavky dané § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb. jsou v souladu s předmětným zákonem zařazeny do Úhradového katalogu s maximální úhradou z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75% z ceny ke konečnému spotřebiteli. Pojištěnec se tedy na této ceně spolupodílí doplatkem ve výši nejméně 25%. V Úhradovém katalogu je uvedena v poli MFC maximální cena ke konečnému spotřebiteli, v poli MAX je uvedena 75% maximální úhrada z veřejného zdravotního pojištění vypočtená z ceny ke konečnému spotřebiteli.
V souladu s platnou Smlouvou o výdeji zdravotnických prostředků je dodavatel povinen vydávat pojištěncům zdravotnické prostředky odpovídající poukazu vystavenému smluvním lékařem pojišťovny (především předepsané množství kusů, balení atd.). Výše požadované úhrady i doplatku pojištěnce musí vycházet ze skutečné ceny ZP pro konečného spotřebitele, a to i v případě, že tato cena bude nižší než MFC uvedená v Úhradovém katalogu VZP – ZP.

Dítě: Pojištěnec do 18 let věku.

Zkratky specializací a označení speciálních zaměření pracovišť viz soubor OME_PZT
(např. viz www.vzp.cz).


Od 1. 9. 2018
Epitézy, prádlo a plavky


pouze na prodejně Praha 8 - Bulovka

zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby zdravotnické potřeby sportovní podprsenky Anita Varomed - speciální perfektní obuv Polohování pacientů zdravanoha.eu Maxis top logo sphere Najdete nás na facebooku zpeliska logo Protiskluzové návleky na obuv - METODIKA PŘEDEPISOVÁNÍ ZP NA POUKAZ 01 - OBVAZOVÝ MATERIÁL, NÁPLASTI 02 - POMŮCKY PRO INKONTINENTNÍ 03 - POMŮCKY STOMICKÉ 04 - ORTOPEDICKO PROTETICKÉ POMŮCKY SÉRIOVĚ VYRÁBĚNÉ 06 - KOMPRESNÍ PUNČOCHY A NÁVLEKY 07 - VOZÍKY INVALIDNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 10 - POMŮCKY RESPIRAČNÍ A INHALAČNÍ 11 - POMŮCKY PRO DIABETIKY 12 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 13 - DÁLE NESPECIFIKOVANÉ POMŮCKY 14 - KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 16 - OBUV ORTOPEDICKÁ 17 - POMŮCKY PRO LARYNGEKTOMOVANÉ

© Zdravotnické prodejny ELIŠKA s. r. o.
Provozovatel: Zdravotnické prodejny ELIŠKA s.r.o., IČ: 26694441, sídlem Husinec, Řež 47, okres Praha-východ, PSČ: 250 68,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C, číslo 87820.